Procedura organizacji przerw oraz dyżurów nauczycieli na przerwach

Procedura organizacji przerw oraz dyżurów nauczycieli na przerwach

  1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
  2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
  3. W szkole przerwy są organizowane zgodnie z planem zajęć przyjętym odrębnym zarządzeniem.
  4. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne  uczniowie w czasie przerw spędzają czas na  świeżym powietrzu na terenie szkoły.
  5. Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących.
  6. Korytarze oraz obszary gdzie przebywają uczniowie są podzielone odrębnym zarządzeniem dyrektora na strefy, w których w czasie przerw mogą przebywać jedynie uczniowie przypisanego do danej strefy oddziału.
  7. Zadaniem nauczyciela dyżurującego jest dbanie o to, aby uczniowie przebywali w czasie przerw wyłącznie w swoim gronie, bez kontaktu z uczniami z oddziałów przypisanych do innej strefy, aby w miarę możliwości ograniczyć ewentualne rozprzestrzenianie się wirusa.
  8. W razie konieczności przejścia przez strefę przeznaczoną dla innego oddziału (np. w celu udania się do strefy wyznaczonej) uczniowie są obowiązani do zachowania dystansu społecznego min. 1,5 m od ucznia innej grupy.
  9. Na terenie szkoły nie jest wymagane noszenie przez uczniów osłon nosa i twarzy w czasie zajęć lekcyjnych.
  10. Na czas przerwy śródlekcyjnej uczniowie zakładają osłonę nosa i twarzy.
Comments are closed.